کوچکترین مدرسه جهان

سوالات علوم

1-     گردش ماه به دور زمين چه مدت طول مي كشد؟

2-     چرا در ماه موجود زنده وجود ندارد؟

3-     سطح ماه چگونه است؟

4-     تلسكوب چيست؟

5-     مهتاب چيست؟

6-     نام دو كاني پزشكي را بنويس

7-     از كاني ها در چه صنايعي استفاده مي كنند؟

8-     كاني ها ي سا ختمان را نام ببريد

9-     فرق آجر و خشت چيست؟

10- چگونه از خشت آجر مي سازنند؟

11- سنگ آذرين چگونه به وجود مي آيد؟

12- انواع سنگ ها را نام ببريد

13- مدار متوالي و موازي چه تفاوتي دارد؟

14- مدار الكتريكي چيست؟

15- نام چند چسم رسانا را بنويسيد

16- زيبابين چه وسيله اي است؟

17- فسيل چيست؟

18- استفاده از كوره ي آفتابي چه فايده اي دارد؟

19- پريسكوپ چيست؟

20- از آيينه ي فرورفته در چه چهايي استفاده مي شود؟

21- انواع آيينه ها را نام ببريد

22- از آيينه ي تخت در چه چاهايي استفاده مي شود؟

23- آيا همه ي مخلوط ها محلول هستند؟

24- عوامل موثر در باز تابش را نام ببريد

25- باز تابش نور چيست؟

26- چند نوع محلول را نام ببريد

27- انواع مخلوط را بنويس

28- محلول چيست؟

29- مخلوط چيست؟

30- نام خرچنگ خوراكي را نام ببريد

31- بند پايان چند دسته اند؟

32- هزار پايان چند دسته اند؟

33- عنكبوت ها چند پا دارند؟

34- كرم خاكي براي كشاورزي چه فايده اي دارد؟

35- انگل چيست؟

36- نام  دو رنگ گياهي را بنويسيد

37- به چه جانواني بي مهره مي گويند؟

38- قطع كردن بي رويي درختان چه ضرري دارد؟

39- انواع كرم ها را با ذكر مثال بنويسيد

40- ادويه چيست؟

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۰ساعت 19:54  توسط سید علی جبارزاده  |