کوچکترین مدرسه جهان

 

1-كدام ازعبا رت هاي زيرنا درست است؟

1-هرجمله اي با فعل كامل مي گردد.

2-هروقت بخواهيم چيزي را با بقيه ي چيزها مقايسه كنيم از«تر»استفاده مي كنيم.

3-نامه اي كه مطا لب آن خصوصي وبا جمله محبت آميز  نوشته شود «نامه ي دوستانه» است.

4-ويرگول نشانه ي مكث كوتاه است.

2-درجمله ي« دانش آموزان كلاس چها رم ديروز به اردو رفتند.» قيد زمان كدام است؟

1- دانش آموزان               2- رفتند                 3- كلاس چهارم                4- ديروز

3- در جمله ي «درختان زيبا با برگ هاي سبز و قامت بلند ايستاده اند و پرندگان كوچك روي شاخه هاي آن ها لانه مي سازند.» چند صفت بكار رفته است؟

1- 1              2- 3                     3- 4                  4- 2

4- كدام يك از گزينه هاي زير با بقيه فرق دارد؟

1- خوابگاه                    2- فرودگاه                3- دانشگاه               4- سحرگاه

5-كلمه ي حق دركدام مورد زيرتشديد نمي گيرد؟

1-حق شماست كه به ارد وبرويد .                    2-شما حق نداشتيد وارد اردوگاه شويد .                     

3-شما بايد حق خود رابگيريد.                                    3-واقعا حق من اين بود.

6-كدام گزينه با جمله ي زيرهم معني است؟

«در مراسم گشايش با زي هاي المپيك ، درورزشگاه جاي سوزن انداختن نبود.

۱- دربرنامه ي پا يا ني بازي هاي المپيك ،  جمعيت زيادي به ورزشگاه امده بودند.

۲- در برنامه ي آغاز بازي هاي المپيك ،  جمعيت كمي به ورزشگاه امده بودند.

۳- دربرنامه ي پا ياني بازي هاي المپيك  ،  جمعيت كمي به ورزشگاه امده بودند.

۴- دربرنامه ي آغاز بازي هاي المپيك  ،   جمعيت زيادي به ورزشگاه امده بودند.

7-كدام گزينه در مورد ابن سينا نادرست است؟

1- دانشمند وپزشك مشهوري است.

2- كتاب هاي زيا دي نوشته است.

3- براي اواستفاده از كتاب خانه از همه ي ثروت ها با لاتر بود.

4-آرامگاهش در شهر شيراز است.

8-كدام يك ازگزينه هاي زير با كلمه ي«كاويدن» مترادف نيست؟

1- پژوهيدن       2- جست وجو كردن         3-ازريشه درآوردن               4- گشتن             

9- عبارت «از بامداد تا نيمروز در پرواز بود.» به چه معنا است؟

1- از صبح زود تا قبل از ظهر پرواز مي كرد.

2- از صبح تا ظهر پرواز مي كرد.

3- از شب تا فردا صبح پرواز مي كرد.

4- از شب تا صبح زود پرواز مي كرد.

10- امير زاده يعني چه؟

1- پسر امير                          2- دختر امير                          3- فرزند امير                 4- برادر امير

11- معني كدام گزينه صحيح آورده شده است؟

1- حياط يعني زند گي                                                               2- حيات يعني زند گي

3- خار يعني بي ارزش                                                              4- عرض يعني زمين

12- نخستين داستان ژول ورن چه نام داشت؟

1- دور دنيا در هشت روز                                       2- سفر به اعماق زمين

3- پنج هفته در بالن                                              4- جزيره ي گنج

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:57  توسط سید علی جبارزاده  |